085 401 22 92

Ziekte

Op het moment dat u als werknemer ziek bent, bepaalt de Nederlandse wetgeving dat de werkgever 2 jaar lang minimaal 70% van het loon moet doorbetalen, mits het niet hoger is dan de wettelijk bepaalde dagloon (per 1 januari 2021 €223,40 per dag). Verder is bepaald dat de werkgever in het eerste ziektejaar niet minder dan het minimumloon mag doorbetalen, tenzij ten gunste van de werknemer anders is bepaald in de CAO.

Wat als de werkgever het niet eens is met de ziekte van de werknemer? De werkgever mag niet beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Dit is in de eerste instantie een taak voor de arts van de arbodienst. Als de werkgever het niet eens is met het oordeel van de arts van de arbodienst, dan kan hij een deskundigenoordeel vragen aan het UWV. Dit recht komt ook toe aan de werknemer, indien hij van oordeel is dat de bedrijfsarts hem ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard.

Tijdens de ziekte hebben de werknemer en werkgever verplichtingen jegens elkaar. Hierbij valt te denken aan een plan van aanpak, waarbij de werkgever op zoek gaat naar passende arbeid. Andersom is de werknemer verplicht om hieraan mee te werken.

Heeft u als werknemer of werkgever vragen met betrekking tot ziekte of duurt uw ziekte of die van uw werknemer inmiddels langer dan 2 jaar? Laat Meester in Recht u dan informeren over uw rechten en plichten.